Konferencja Naukowa organizowana wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Mikrobiologów została zainspirowana dwoma ważnymi wydarzeniami w historii nauki polskiej – 90-tą rocznicą powołania PTM oraz jednocześnie przypadającą w 2017 roku rocznicą 160-lecia urodzin Ojca mikrobiologii polskiej Pana Profesora Odona Bujwida, który w 1882 roku utworzył Katedrę Higieny na Uniwersytecie Jagiellońskim, a 130 lat temu wygłosił w Krakowie słynne pięć „odczytów o bakteryjach”.

 

Ogromna była rola Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego w powstaniu mikrobiologii polskiej w II połowie XIX wieku. Również współczesne badania mikrobiologiczne prowadzone w wielu ośrodkach krakowskich mają bardzo duże znaczenie zarówno dla mikrobiologii światowej jak i dla zdrowia Polaków.

 

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów pragnąc docenić wkład środowiska krakowskiego w rozwój mikrobiologii polskiej, postanowiło zorganizować Konferencję Jubileuszową właśnie w Krakowie. W 2017 roku upływa także 90 lat od powołania pierwszego ogólnoświatowego stowarzyszenia towarzystw mikrobiologicznych International Society of Microbiology, obecnie International Union of Microbiological Societies (IUMS), którego współzałożycielem było PTM, co również godne jest upamiętnienia.

 

Konferencji Jubileuszowej towarzyszyć będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które podejmie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PTM.

 

Tematyka konferencji, poza częścią poświęconą historii polskiej mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem roli prof. O. Bujwida oraz działalności PTM, będzie dotyczyła przeglądu osiągnięć różnych dyscyplin mikrobiologii. Planuje się zorganizowanie sesji wykładowej, na którą zostaną zaproszeni najwybitniejsi polscy naukowcy z różnych dyscyplin mikrobiologii, oraz kilku sesji plakatowych.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

                                       

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 

prof. dr hab. Stefan Tyski